در حال نمایش 10 نتیجه

شینه مسی نول 10 پیچ سایز 3*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 10 پیچ سایز 5*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 12 پیچ سایز 3*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 12 پیچ سایز 5*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 4 پیچ سایز 3*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 4 پیچ سایز 5*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 6 پیچ سایز 3*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 6 پیچ سایز 5*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 8 پیچ سایز 3*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد

شینه مسی نول 8 پیچ سایز 5*20 کلیندان پیچ و مهره ای M6

مشخصات فنی مصحول :
طول محصول : - میلیمتر تعداد در بسته : - عدد تعداد در کارتن : - عدد